Transparency

Åpenhet

Vi i Nils Sperre er opptatt av åpenhet og tilgjengelighet. Vi har her redegjort for våre tiltak for aktsomhet og likestilling.

Hensikten er å belyse Nils Sperre AS sin innsats med å avdekke og identifisere mulige så vel som faktiske negative konsekvenser knyttet til overtredelser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Du kan her laste ned dokumentet for vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Her kan du laste ned vår likestillingsredgjørelse.

 

Vår virksomhet

Selskapets virksomhet er primært foredling og eksport av sjøprodukter, spesielt pelagisk fisk, klippfisk/saltfisk og hvitfisk. Varene blir eksportert til land over hele verden, med spesielt vekt på markeder i Asia, Europa og Afrika. Virksomheten utøves fra selskapets anlegg på Ellingsøy i Ålesund kommune.

Nils Sperre sin holdning til likestilling er stadfestet i Policy for likestilling og mot diskriminering, som sammen med det løpende kartleggingsarbeidet vil utgjøre grunnlaget for de mål og tiltak selskapet definerer for likestilling. Selskapet jobber systematisk for likestilling og mot diskriminering, med særskilt fokus på de diskrimineringsgrunnlag som er mest aktuelle for selskapet. Arbeidet gjøres i samarbeid med selskapets tillitsvalgte.

Nils Sperre sin forretningsmodell består i hovedsak av:  

  • Mottak, pakking og frysing av pelagisk fisk
  • Filetering, pakking og frysing av makrell
  • Salting og tørking av kvitfisk til saltfisk og klippfisk

Forretningsmodellen er nært knyttet til naturressurser fordi all selskapets produksjon er relatert til vill-fisk. Bærekraftig ressursforvaltning og global klimautvikling er viktige elementer for selskapet, slik at selskapet setter temaene høyt på agendaen gjennom hele verdikjeden.

 

Samfunnsansvar og arbeid med åpenhetslov


Faktiske negative konsekvenser eller risiko for dette - ytre miljø og klima

Nils Sperre produserer betydelige volumer sunn, proteinrik mat som konsumeres av mennesker over hele verden. I forhold til annen sammenlignbar matvareproduksjon, fra råvare til tallerken, anser vi produksjonen være relativt skånsom ovenfor miljø og klima.

Selskapets forretningsmodell krever energi for å drifte frysetuneller, fryselager og tørking av kvitfisk i klippfiskproduksjonen. Ved siden av å forstå energiforbruket i egen forretningsmodell, jobber selskapet med å forstå klimaavtrykk innkjøpte innsatsfaktorer setter.

Selskapets transportbehov er et viktig element i arbeidet for å forstå selskapets klimaavtrykk. Fiskefangst fraktes fra fiskefelt til vårt mottaksanlegg, og ferdigvaren skal ut til kunder verden over. Frakt over lange avstander foregår primært med båt, som gir betydelige volumer å fordele klimaavtrykket på.

Selskapet forbruker ferskvann i produksjonsprosesser. Det eksisterer vannmålere fordelt på hvert enkelt forretningsområde. Videre ønsker selskapet å minimere restavfallsvolumet gjennom en avfallshåndteringsplan. Nils Sperre håndterer prosessavløpsvann i samsvar med myndighetskrav.

Selskapet har et bevisst forhold til miljø og klima i alle utviklingsprosesser, og har etablert robuste beredskapsplaner for å redusere sannsynligheten for ulykker og faren for forurensing av hav eller luft.

 

Faktiske negative konsekvenser eller risiko for dette sosiale forhold og korrupsjon

Nils Sperre har kunder og forretningsforbindelser over store deler av verden, og har som policy å alltid framstå som en seriøs og ansvarlig samfunnsaktør. Selskapets etiske retningslinjer setter rammer for hvordan vi behandler hverandre internt, og hvordan vi skal opptre i møte med forretningsforbindelser.

Selskapet har utarbeidet policy og retningslinjer for arbeidet med å forstå hvordan våre forbindelser i alle deler av vår verdikjede håndterer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima/ miljø og bekjempelse av korrupsjon. Gjennomførte aktsomhetsvurderinger baserer seg på en risikobasert tilnærming, hvor land og produkter grupperes i ulike risikoklasser. Arbeidet baseres på OECD sin metodikk og anbefalinger.

 

Iverksatte og planlagte tiltak

Kartleggingsarbeidet har resultert i at Nils Sperre har definert 1 leverandør hjemmehørende i risikoland, samt 67 leverandører som leverer varer som kan komme fra risikoland. Det er ikke påvist negative avvik for noen av disse. Basert på risikovurderinger og forholdsmessighetsprinsippet, har Nils Sperre definert hvilke leverandører vi skal vurdere mer inngående.

Selskapet har som mål å suksessivt redusere verdikjedens påvirkning på det ytre miljøet, og har startet et systematisk arbeid med tanke på å forstå verdikjedens klimaavtrykk. Kartleggingsarbeidet har inspirert til umiddelbare aktiviteter, herunder legges mer vekt på å anskaffe energi fra rene energikilder, og forbruksmønsteret vurderes jevning.

Det investeres i utstyr for å gjenbruke overskuddsenergi, herunder vil nytt fryselager bruke overskudds-varme til å varme byggets såle, kjøle fryserom, til snøsmelteanlegg i utvendige lastesoner og til å varme opp arbeidsrom. Nye bygninger klargjøres for eventuell senere investering i solcellepanel.

Etablering av nytt fryselager har som delbegrunnelse redusert transportbehov i vårt nærområde. Det gir lokal miljøgevinst ved at en større andel ferdigvarer lagres i eget lager og ikke i eksterne fryselagre. Selskapet har i 2022 anskaffet to biler, hvorav en er nullutslippsbil.

Det er videre etablert forbedrede internkontrollprosedyrer for å sikre mot unormalt høyt forbruk av ferskvann og med tanke på å ha kontroll på innholdet i prosessvann.

Det pågår et arbeid med tanke på å kildesortere avfall, herunder sortere og håndtere ren plast og papp, trevirke, metall og batterier fra gaffeltrucker, spillolje mv. Nils Sperre legger også forholdene til rette for å håndtere avfall fra skip som besøker anlegget. En løsning som fartøyene oppfatter som enkel, minimerer skade ved trygg håndtering av deres avfall.

Alt av fiskeavfall samles i lukkede containere, selges til mel og oljefabrikker og produseres til fòr, fiskemel eller fiskeolje.